روش نوین سنتور

کتاب روش نوین سنتور نگاهی جدی تر و در عین حال ساده به موضوع آموزش سنتور به صورت تئوری و عملی سنتور دارد. آشنایی هنرجو با فواصل و نغمات ایرانی ، درک فرم های موسیقی ایرانی به زبان ساده و آماده سازی هنرجو برای دوره های متوسطه و عالی از اهداف این کتاب است.

کتاب روش نوین سنتور نگاهی جدی تر و در عین حال ساده به موضوع آموزش سنتور به صورت تئوری و عملی سنتور دارد. آشنایی هنرجو با فواصل و نغمات ایرانی ، درک فرم های موسیقی ایرانی به زبان ساده و آماده سازی هنرجو برای دوره های متوسطه و  عالی از اهداف این کتاب است.

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید