تحولات اداره امور دولتی ایران در بستر دو انقلاب از دیوان سالاری تا دین سالاری

کتاب حاضر حاصل چندین سال تلاش مستمر و نگرشی است بدون تعصب یا شیفتگی بر سیر تحولات اداره امور دولتی کشور. این تحقیق پیوند آشتی و یا خصومت و ناسازگاری دین و دولت که از مسائل دیرینه اداره امور دولتی می باشد با تاملی بر نقش گروه های اجتماعی و تعامل و تقابل آنها در شکل گیری و عملکرد آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است

کتاب حاضر حاصل چندین سال تلاش مستمر و نگرشی است بدون تعصب یا شیفتگی بر سیر تحولات اداره امور دولتی کشور. این تحقیق پیوند آشتی و یا خصومت و ناسازگاری دین و دولت که از مسائل دیرینه اداره امور دولتی می باشد با تاملی بر نقش گروه های اجتماعی و تعامل و تقابل آنها در شکل گیری و عملکرد آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید