بامداد تار

خیال انسان را پایانی نیست و کجا که نمیرود، رویای انسان پویاست ، وقتی که در آن غرق میشوی حس میکنی از این سو به آن سو غوطه میخوری، و آنچه در ذهن میپسندی را حس میکنی، بامدادتار حس بی پایان موسیقایی من است با تار.

خیال انسان را پایانی نیست و کجا که نمیرود، رویای انسان پویاست ، وقتی که در آن غرق میشوی حس میکنی از این سو به آن سو غوطه میخوری، و آنچه در ذهن میپسندی را حس میکنی، بامدادتار حس بی پایان موسیقایی من است با تار.

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید